Klauzula informacyjna administratora danych osobowych – konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską organizowany w ramach międzynarodowego projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), informujemy, iż zgodność przetwarzania z prawem wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora) oraz, że:

 1. administratorem Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”;
 2. administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu e – mail: iod@ue.katowice.pl;
 3. przetwarzane będą dane osobowe kategorii osób u administratora: uczestnicy konkursu (studenci studiów I lub II stopnia, absolwenci) na najlepszą pracę licencjacką i magisterską oraz promotorzy prac – w zakresie organizacji międzynarodowego projektu finansowanego przez Fundusz Krajów Wyszehradzkich;
 4. przetwarzane będą niezbędne dane osobowe kategorii osób, o których mowa w punkcie 3), określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, m. in.: imię, nazwisko uczestnika konkursu oraz jego promotora, uczelnia, na które obroniono pracę, data i wynik obrony, tytuł pracy, kierunek studiów, dane kontaktowe uczestnika (telefon, adres korespondencyjny, e-mail) oraz inne wymagane dane osobowe niezbędne do ich przetwarzania w ramach realizacji celów, o których mowa w pkt 6);
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawnymi jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 6), w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania określonych danych osobowych może spowodować brak realizacji przedmiotowych celów;
 6. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane in. w celach: realizacji, załatwienia wszelkich czynności związanych
  z organizacją i wzięciem udziału w konkursie administratora, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawnymi, wykonania
  przez administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, kontaktów bezpośrednich, realizacji wszelkich czynności związanych z przedmiotowymi celami, ochrony interesów administratora (w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z realizacją przedmiotowych celów lub obrony przed takimi roszczeniami) oraz prowadzenia wymaganej obowiązującym prawem dokumentacji;
 7. posiadanie przez administratora Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), jest wymogiem wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z realizacji celów, o których mowa w pkt 6);
 8. nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 4), w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, o którym mowa w pkt 6);
 9. odbiorcami Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 4), są upoważnieni pracownicy administratora, organizatorzy i współorganizatorzy przedmiotowego konkursu, ewentualne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 10. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, tj. przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 6) oraz przez okres czasu przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami;
 11. posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o których mowa w pkt 4) oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia
  (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody osoby, która taką zgodę wyraziła;
 12. ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących, o których mowa w pkt 4), narusza przepisy RODO;
 13. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 14. Pani / Pana dane osobowe, o których mowa w pkt 4), nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki administratora.