Súťaž

Vyhlasujeme súťaž o najlepšiu bakalársku alebo diplomovú prácu o postavení krajín Vyšehradskej štvorky v Európskej únii. Súťaž je organizovaná v rámci projektu „Spolupráca Vyšehradskej štvorky v rámci EÚ: výzva rastu euroskepticizmu“ financovaného z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Súťaž organizuje Ekonomická univerzita v Katoviciach spolu s partnerskými univerzitami projektu: Mendelova univerzita v Brne, Ekonomická univerzita v Bratislave a Národná škola verejnej správy v Budapešti.

Pozývame Vás, aby ste prihlásili práce spadajúce do hlavnej témy súťaže venovanej analýze postavenia všetkých alebo vybraných krajín Vyšehradskej skupiny v štruktúrach Európskej únie, ako aj hospodárskej, politickej alebo sociálnej spolupráci medzi týmito krajinami.

Do súťaže môžete prihlásiť bakalárske a diplomové práce obhajované v rokoch 2020 – 2022 na univerzitách v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Prihlášky sa prijímajú do 31. augusta 2022, najlepšie práce budú zverejnené do konca októbra 2022.

Práce sa prihlasujú prostredníctvom prihláškového formulára, ktorý bude čoskoro k dispozícii na tejto webovej stránke. Prácu odovzdáva jej autor so súhlasom vedúceho práce. K žiadosti sa vyžaduje práca vo formáte pdf a kópia diplomu potvrdzujúceho udelenie bakalárskeho alebo magisterského titulu na základe predloženej práce alebo doklad potvrdzujúci úspešné absolvovanie obhajoby práce.

Ocenením v súťaži je – okrem príslušného certifikátu – bezplatná účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii organizovanej Mendelovou univerzitou v Brne a možnosť publikovania článku v recenzovanom vedeckom časopise. Na účely slávnostného odovzdávania cien organizátor hradí cestovné a ubytovanie v Brne. Ďalšie ceny odovzdajú sponzori a spoluorganizátori súťaže.

Soutěžní porota:
Prof. Sławomir Czech
Dr Aleksandra Grabowska-Powaga
Prof. Lubor Lacina
Prof. Libor Židek
Prof. Gábor Kutasi
Dr Péter Pál Kolozsi
Dr Martin Gress
Dr Katarína Brockova
Dr Monika Krakowiak-Drzewiecka (sekretář poroty)

Na stiahnutie: pravidlá súťaže a vyhlásenie vedúceho.

Zásady ochrany údajov si môžete prečítať tu.